Skip to main content

Nalapani’s Motion Poster Release

nalapani motion poster

The motion poster of the movie ‘Nalapani’ has been released. Director Rimesh Adhikari said that the film shows how the brave warrior Kunwar and his 600 soldiers showed courage and bravery in the battle of Nalapani.

The film stars Deshbhakt Khanal, Arjun Jung Shahi, Santosh Pant, Manoj Shakya, Vishal Pahari, Vijay Visphot, Poojana Pradhan, Geeta Adhikari, Mahavir Vishwakarma, Ishaan Biju Shrestha, Hikmat Thapaliya, Sharita Rajopadhyay, Laxminath, Gayatri Ghimire, Janak Bartaula, Vishal Shrestha, Sahina. Bhattarai, Geet Bista, Yug jung Karki, Simon Khadka, Sushil Khadka (David), child actors Tejaswi Gurung, Hardik Thapaliya, Pranis Shakya, Nirman Thapaliya as well as foreign artists Andrew Duncan, Rachel Moles, Paul Wickinson and Samal. The film has associate producer Sapan Kumar Thapa, co-producer Ganesh Karki, executive producer Ghanendra Thapaliya and producers Manoj Shakya and Rimesh Adhikari.